COOKIE POLICY

Document informing users about the presence of cookies on the website www.sasuel.com. The information presented below is intended to make the user aware of more details about the placement, use and administration of cookies used by the website www.sasuel.com

What is a cookie?

A cookie is a text file that contains information downloaded to your device when you visit (for the first time) a website. That cookie is sent back every subsequent visit to the originating website or other website that recognizes it. Cookies are useful because they allow a website to recognize a device and give you a more efficient and personalized experience.

What is NOT a cookie?

Cookies are NOT viruses! They use plain text formats. They are not made up of pieces of code, so they cannot be executed or self-run. Consequently, you cannot duplicate or replicate on other networks to run or replicate again.

There are several types of cookies, depending on the various classification criteria, respectively:

 1. Depending on the storage time: (i) session cookies (which expire immediately after the web page is visited) or (ii) persistent (have a longer service life), are retained and the stored information is reused each time the user returns to that website)
 2. Depending on their role: (i) strictly necessary cookies, (ii) functional cookies, (iii) performance and analysis cookies, and (iv) targeting and advertising cookies;
 3. Depending on their source: (i) first party cookies (placed by the Internet domain/website accessed by the user) and (ii) third party cookies (placed by another Internet domain/website than that accessed by the user – the website accessed contains information from a third party website).
What types of cookies are used by our website?

www.sasuel.com uses the following types of cookies:

 • Session cookies: used to hold a logged-in user’s session, as well as the status and contents of the shopping cart.
 • tracking: used for gathering statistics related to traffic on the pages of the website.

Personal information (names, addresses, passwords, etc.) are not stored in the cookies used on sasuel.com.

Legal basis for processing: we process the user information obtained by using these cookies in the legitimate interest – according to Art. 6 par. (1) letter f) of the EU Regulation no. 679/2016.

Legitimate interest: It ensures the proper functioning of our website and provides the services requested by customers in the process of visiting our site.

How do you express your agreement?

When you first visit our site, a banner with a cookie message is displayed at the bottom of the screen. If you click on the confirmation button in the popup that appears when you visit the site or by continuing to browse, then you express the default agreement for the use of cookies in accordance with this cookie policy, unless you you have set your browser to reject cookies (see below).

How do you reject cookies?

You can withdraw your agreement at any time by deleting cookies from your browser.

These settings are usually found in the ‘options’ or ‘preferences’ menu in the browser. To understand these settings, the following links (or access the ‘Help’ option in the browser for more details) might be useful:

 • Internet Explorer cookie settings
 • Cookie settings in Firefox
 • Cookie settings in Chrome
 • Cookie settings in Safari

Changing your browser settings to reject cookies may affect how you access our website and may be denied access to certain sections of it. You can change your browser settings at any time.

POLITICA PRIVIND COOKIES

Document de informare a utilizatorilor despre prezența cookie-urilor pe site-ul web www.sasuel.com. Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul www.sasuel.com

Ce este un cookie?

Un cookie este un fișier text care conține informații descărcate pe dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați (pentru prima dată) un site web. Acel cookie este trimis înapoi la fiecare vizită ulterioară către site-ul web de origine sau către alt site web care îl recunoaște. Cookie-urile sunt utile deoarece permit unui site web să recunoască un dispozitiv și vă oferă o experiență mai eficientă și personalizată.

Ce NU este un cookie?

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou.

Există mai multe tipuri de cookie-uri, în funcție de diverse criterii de clasificare, respectiv:

 1. În funcție de durata de stocare: (i) cookie-uri de sesiune (care expiră imediat după închiderea paginii web vizitate) sau (ii) persistente (care au o durată de viață mai mare, acestea sunt reținute și informațiile stocate sunt refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website);
 2. În funcție de rolul acestora: (i) cookie-uri strict necesare, (ii) cookie-uri funcționale, (iii) cookie-uri de performanță și analiză și (iv) cookie-uri de targetare și publicitate;
 3. În funcție sursa acestora: (i) cookie-uri first party (plasate de către domeniul Internet /site-ul web accesat de către utilizator) și (ii) cookie-uri third party (plasate de către un alt domeniu Internet/site web decât acel accesat de către utilizator – site-ul web accesat conține și informații provenind de la un site web terț).
Ce tipuri de cookie-uri sunt utilizate de website-ul nostru?

www.sasuel.com folosește următoarele tipuri de cookies:

 • Cookie-uri de sesiune: utilizate pentru a se reține sesiunea unui user logat, precum și starea și conținutul coșului de cumpărături.
 • de tracking: utilizat pentru adunarea statisticilor legat de trafic-ul pe paginile din website.

Informatii personale (nume, adrese, parole, etc) nu sunt stocate in cookie-urile folosite pe sasuel.com.

Baza legală pentru prelucrare: procesăm informațiile despre utilizator obținute prin utilizarea acestor cookie-uri în interes legitim – conform art. 6 alin. 1 lit. f din din Regulamentul UE nr. 679/2016.

Interes Legitim: Se asigură o funcționare corectă a paginii noastre de web și asigură serviciile solicitate de clienți în procesul de vizitare a site-lui nostru.

Cum vă exprimați acordul?

Când vizitați pentru prima dată site-ul nostru, în partea de jos a ecranului este afișat un banner cu un mesaj despre cookie. Dacă dați click pe butonul de confirmare din popup-ul care apare cand vizitați site-ul sau prin continuarea navigării, atunci vă exprimați acordul implicit pentru utilizarea cookie-urilor conform prezentei politici de utilizare a cookie-urilor, cu excepția cazului în care v-ați setat browserul astfel încât să respingă cookie-urile (vezi mai jos).

Cum respingeți cookie-urile?

Puteți să vă retrageți în orice moment acordul ștergând cookie-urile din browser.

Aceste setări se găsesc de obicei în meniul ‘opțiuni’ sau ‘preferințe’ din browser. Pentru a înțelege aceste setări, ar putea fi utile următoarele linkuri (sau accesați opțiunea ‘Ajutor’ din browser pentru mai multe detalii):

 • Setările pentru cookie din Internet Explorer
 • Setările pentru cookie din Firefox
 • Setările pentru cookie din Chrome
 • Setările pentru cookie din Safari

Schimbarea setărillor din browser pentru a respinge cookie-urile poate influența modul în care ne accesați site-ul web și este posibil să vă fie respins accesul la anumite secțiuni ale acestuia. Puteți schimba în orice moment setările browserului.

TopScroll to top